den 18 augusti 2018
     

Kansli
Kansliansvarig:
Johan Olofsson

SFR
Stensmöllavägen 22
284 34 Perstorp
Mobil   +46 70 308 99 46

kansliet@sfr.nu

Kansli
Kansliansvarig:
Johan Olofsson

SFR
Stensmöllavägen 22
284 34 Perstorp
Mobil   +46 70 308 99 46

kansliet@sfr.nu


Logga in  |  Registrera
Endast medlemsföretag
Fogar och miljö    

Det finns i dag ett stort intresse för miljöfrågor i samband med byggnader. Det gäller inte minst hur fogar och fogmassor påverkar vår boendemiljö. Miljöfrågor är högprioriterade inom SFR, men dessvärre märker vi att det är ett område där det förekommer mycket missförstånd och ensidigt tänkande. Många blandar också samman olika begrepp och låter en mängd olika aspektar samsas under rubriken Miljö. Om man ser på miljö i ett vidare perspektiv så kan man dela in miljö i :

Yttre miljö Global ( t.ex. ozonskiktet, försurning, växthuseffekten osv.)

Yttre miljö Lokal (lakvatten från soptippar, förorenade åar, industriutsläpp, lokal trafiknedsmutsning osv.)

Inre miljö (bra inomhusklimat och goda förhållanden i bostäder och på arbetsplatser avseende tex. drag och buller)

Arbetsmiljö (skydd för ohälsa och skador hos dem som hanterar kemiska produkter osv.)

Den huvudsakliga miljöpåverkan från en byggnad hänger samman med byggnadens energiförbrukning under dess driftstid. Byggsektorn kallas ofta för den 40-procentiga sektorn eftersom den står för 40 % av energiåtgången i Sverige. Merparten av den energin går åt till uppvärmning av bostäder och lokaler. Åtgärder som kan minska energiförbrukningen har därför stor betydelse för den totala effekten på miljön. Välkonstruerade och riktigt utförda fogar har här en viktig roll som ofta förbises.

Vi har sammanställt en del information om dessa frågor:

SFR:s miljöpolicy visar hur SFR ser på miljöfrågorna.

Byggsektorns Kretsloppsråd har tagit fram riktlinjer för hur byggvaror ska innehållsdeklareras. Leverantörsmedlemmarna inom SFR har i en Miljöinformationspolicy kommit överens om hur dessa riktlinjer ska tillämpas.

Tre artiklar sammanfattar SFR:s syn på fogmassors roll ur miljösynpunkt vid användning i byggnader:

Fogmassor ur miljöperspektiv behandlar viktiga aspekter vid val av fogmaterial och hur fogar på olika sätt påverkar miljön. Artikeln publicerades i tidskriften Bygg och teknik 4/01. Artikeln är i pdf-format.

Fogmassor - för miljöns skull är en 17-sidig rapport i pdf-format. Den ger teknisk bakgrundsinformation om fogmassors roll i vår miljö.

Fogar för bättre miljö är en pdf-fil som på 4 sidor talar om fogmassors roll för att förbättra såväl den globala miljön som inomhusmiljön
 


 


 
Copyright (c) 2018 Svenska Fogbranschens Riksförbund   |  Om webbplatsen, Cookies m.m